Tin tức - thông báo

Danh sách sinh viên bị hủy học phần học kỳ 1 năm 2022-2023

  • Sinh viên bị hủy học phần và các sinh viên chưa đăng ký học phần đăng ký lại vào đợt 2 từ ngày 28/08/2022 đến 03/09/2022.
  • Đăng ký bổ sung đợt 3: từ ngày 05/09/2022 đến 11/09/2022.
  • Đăng ký học lại với các học phần của K45 : từ ngày 03/10/2022 đến 04/10/2022.
  • Kết thúc đợt đăng ký và Nhà trường không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào đăng ký học phần quá gian.