Tin tức - thông báo

Nhà trường tổ chức giảng dạy các lớp học phần theo kế hoạch giảng dạy học kỳ I bằng hình thức trực tuyến (trừ các lớp học phần thí nghiệm, thực hành) cho đến khi có thông báo mới.

 DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

 

*Danh sách các lớp học phần giảng dạy trực tuyến (KHÓA 44): XEM CHI TIẾT

 

STT KHOA QUẢN LÝ HỌC PHẦN LINK LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
1  Khoa Sư phạm Xem chi tiết
2  Khoa Giáo dục tiểu học và MN Xem chi tiết
3  Khoa Giáo dục thể chất Xem chi tiết
4  Khoa Khoa học xã hội và NV Xem chi tiết
5  Khoa Khoa học tự nhiên  Xem chi tiết
6  Khoa Toán – Thống kê Xem chi tiết
7  Khoa Ngoại ngữ Xem chi tiết
8  Khoa LLCT- Luật & QLNN Xem chi tiết
9  Khoa Công nghệ thông tin Xem chi tiết
10  Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Xem chi tiết
11 Khoa Kinh tế và Kế toán Xem chi tiết
12  Khoa TC-NH & QTKD Xem chi tiết
13  Bộ môn Kỹ thuật ô tô  Xem chi tiết