Tin tức - thông báo

Ngày dự kiến xét tốt nghiệp đợt 3, năm 2021: 21/01/2022

- Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu học tiếp để cải thiện kết quả học tập (không muốn xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021) làm đơn theo mẫu đơn hoãn tốt nghiệp và nộp tại khoa từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 14/01/2022.

Sinh viên kiểm tra kết quả các học phần theo khung chương trình,  kết quả xét tốt nghiệp tại website http://daotao.qnu.edu.vn từ ngày 14/01/2022. Nếu có sai sót, sinh viên đề nghị Khoa quản lý học phần kiểm tra, điều chỉnh trước ngày 19/01/2022.

Sinh viên liên hệ với Khoa để nhận bảng điểm và chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dự kiến ngày 27/01/2022 

(Phòng ĐTĐH không cấp bảng điểm tốt nghiệp trước ngày xét tốt nghiệp).